Genel Bakış

NosyAPI Ülke ve Şehir Saatleri(Tarih) API dökümantasyonuna hoşgeldiniz.

Bu dökümantasyonu ile dünyada yer alan 246 ülke ve bunlar içerisinde yer alan 461 adet önemli şehrin tarih ve saat bilgisine ulaşabilirsiniz.


İçindekiler


API Token Bilgileri

API kullanımı için token bilgisine ihtiyaç duymaktayız. Bu token bilgisi ile istediğiniz bilgileri çekebilirsiniz. API kullanımı için token bilgisine ihtiyaç duymaktayız. Token bilginizi menüde yer alan API Bilgilerim bölümünden alabilirsiniz.


Ülkeleri ve Şehirlerin Saatlerini Öğrenme - İstek

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getTime?name=paris
name yerine gelecek ülke ve şehir isimlerini aşağıdaki endpointlerden öğrenebilirsiniz. Bu endpointlerin kullanımı ücretsizdir.
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getTimeCountry (Ülke isimlerini listeler. Slug değerlerini "name" kısmına girebilirsiniz.)
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getTimeState (Şehir isimlerini listeler. Slug değerlerini "name" kısmına girebilirsiniz.)

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getTime?name=paris',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Authorization: Bearer API_KEY'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getTime?name=paris' \
--header 'Authorization: Bearer API_KEY' 
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getTime?name=paris");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");

xhr.send();
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getTime?name=paris");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getTime?name=paris")
 .header("Authorization", "Bearer API_KEY")
 .asString();
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
payload = ''
headers = {
 'Authorization': 'Bearer API_KEY'
}
conn.request("GET", "/apiv2/countries/getTime?name=paris", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation
#if canImport(FoundationNetworking)
import FoundationNetworking
#endif

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/countries/getTime?name=paris")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")

request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  semaphore.signal()
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri veya Postman çıktısı için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt ve Tipleri
{
 {
  "status": "success",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1608511084,
  "rowCount": 4,
  "data": {
    "date": "2020-12-21",
    "datetime": "2020-12-21 01:38:04",
    "time": "01:38",
    "timeDetails": "01:38:04"
  }
} 
                  

Alan Açıklama Veri Tipi
date Tarih bilgisini verir. date
datetime Tarih ve saat bilgisini döndürür. datetime
time Saat bilgisini verir. time
phoneCode Saat bilgisini saat,dakika ve salise olarak verir. time


1000 Kredi


1000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


Ücretsiz


25.000 Kredi


25.000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


10 $ +KDV


200.000 Kredi


200.000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


39 $ +KDV