Genel Bakış

NosyAPI Türkiye'de yer alan Şans Oyunları dökümantasyonuna hoşgeldiniz.

Bu dökümantasyonda ile Türkiye'de yer alan çılgın sayısal loto, on numara, süper loto, şans topu, milli piyango sonuçlarına ve çekiliş detaylarına ulaşabileceksiniz.


İçindekiler


API Token Bilgileri

API kullanımı için token bilgisine ihtiyaç duymaktayız. Bu token bilgisi ile istediğiniz bilgileri çekebilirsiniz. Her üyemize otomatik olarak token tanımlanır. Token bilginizi menüde yer alan API Bilgilerim bölümünden alabilirsiniz.


Şans Oyunlarının Çekiliş Tarihlerini Listeleme

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getDateList?type=1

Alan Veri Tipi Açıklama Zorunluluk
type Oyun tipini belirler. 6 değer almaktadır. Oyunlara ait değerler aşağıda yer almaktadır. string
Tip Açıklama
1 Çılgın Sayısal Loto
2 Şans Topu
3 On Numara
4 Süper Loto
6 Milli Piyango
12 Milli Piyango Yılbaşı

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getDateList?type=1",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getDateList?type=1' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
var data = new FormData();

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getDateList?type=1");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data);
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getDateList?type=1");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getDateList?type=1")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/lottoTR/getDateList?type=1", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getDateList?type=1")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt ve Tipleri
                    
 "status": "ok",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1607441310,
  "rowCount": 1023,
  "data": [
    {
      "date": "20201202",
      "date_format": "2020-12-02"
    },
    {
      "date": "20201129",
      "date_format": "2020-11-29"
    }...
  ]
 }
                    
                  


Çılgın Sayısal Loto API - İstek

Çılgın Sayısal Loto ve önceki sayısal loto çekilişleri dahil 16.11.1996 tarihinden günümüze kadar 1400'den fazla sayısal loto çekilişini görüntüleyebilirsiniz.

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSayisalResults?date=20180929

Alan Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
date Tarih bilgisini belirtersiniz (Örn 20180929) size o günün sonucunu verir. Eğer göndermez iseniz son çekiliş sonucunu size verir. string Zorunlu Değil

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSayisalResults?date=20180929",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;  
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSayisalResults?date=20180929' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
                         
var data = new FormData();

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSayisalResults?date=20180929");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data);
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSayisalResults?date=20180929");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSayisalResults?date=20180929")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/lottoTR/getSayisalResults?date=20180929", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSayisalResults?date=20180929")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Çılgın Sayısal Loto API Yanıt Ekranı

number7 kolonu joker sayısını ifade etmektedir.

{
    "status": "ok",
    "message": "ok",
    "systemTime": 1607441739,
    "rowCount": 1,
    "data": {
      "date": "2020-09-02",
      "weekID": 14,
      "numbers": {
        "number1": 88,
        "number2": 21,
        "number3": 12,
        "number4": 73,
        "number5": 27,
        "number6": 11,
        "number7": 86
      }
    },
    "details": {
      "status": "success",
      "data": [
        {
          "meta": "alti_bilen_kisi",
          "value": "0"
        },
      ]
    }
  }
                       

Şans Topu API - İstek

Şans Topu API ile 20.06.2001 tarihinden günümüze kadar 1000'den fazla şans topu sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSansResults?date=20200923

Alan Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
date Tarih bilgisini belirtersiniz (Örn 20200923) size o günün sonucunu verir. Eğer göndermez iseniz son çekiliş sonucunu size verir. string Zorunlu Değil

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSansResults?date=20200923",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;  
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSansResults?date=20200923' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
                         
var data = new FormData();

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSansResults?date=20200923");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data);
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSansResults?date=20200923");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSansResults?date=20200923")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/lottoTR/getSansResults?date=20180929", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSansResults?date=20200923")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Şans Topu API Yanıt Ekranı

number6 kolonu artı sayısını ifade etmektedir.

{
  "status": "ok",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1607449369,
  "rowCount": 1,
  "data": {
    "date": "2020-09-23",
    "weekID": 8,
    "numbers": {
      "number1": 34,
      "number2": 18,
      "number3": 11,
      "number4": 6,
      "number5": 14,
      "number6": 6
    }
  },
  "details": {
    "status": "success",
    "data": [
      {
        "meta": "bes_arti_bilen_kisi",
        "value": "1"
      },
      {
        "meta": "bes_arti_bilen_ucret",
        "value": "751727.25"
      },
    }
  }
                       

On Numara API - İstek

On Numara API ile 12.08.2002 tarihinden günümüze kadar 1000'den fazla on numara sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getOnNumaraResults?date=getOnNumaraResults

Alan Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
date Tarih bilgisini belirtersiniz (Örn 20200923) size o günün sonucunu verir. Eğer göndermez iseniz son çekiliş sonucunu size verir. string Zorunlu Değil

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getOnNumaraResults?date=20200928",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;  
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getOnNumaraResults?date=20200928' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
                         
var data = new FormData();

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getOnNumaraResults?date=20200928");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data);
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getOnNumaraResults?date=20200928");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getOnNumaraResults?date=20200928")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/lottoTR/getOnNumaraResults?date=20180929", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getOnNumaraResults?date=20200928")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


On Numara API Yanıt Ekranı

{
  "status": "ok",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1607450801,
  "rowCount": 1,
  "data": {
    "date": "2020-09-28",
    "weekID": 9,
    "numbers": {
      "number1": 4,
      "number2": 5,
      "number3": 7,
      "number4": 8,
      "number5": 11,
      "number6": 13,
      "number7": 20,
      "number8": 23,
      "number9": 29,
      "number10": 32,
      "number11": 33,
      "number12": 42,
      "number13": 46,
      "number14": 48,
      "number15": 52,
      "number16": 56,
      "number17": 57,
      "number18": 68,
      "number19": 74,
      "number20": 75,
      "number21": 77,
      "number22": 80
    }
  },
  "details": {
    "status": "success",
    "data": [
      {
        "meta": "on_bilen_kisi",
        "value": "1"
      },
      {
        "meta": "on_bilen_ucret",
        "value": "921368.15"
      },
  }
                       

Süper Loto API - İstek

Süper Loto API ile 25.10.2007 tarihinden günümüze kadar 750'den fazla süper loto sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getOnNumaraResults?date=20200928

Alan Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
date Tarih bilgisini belirtersiniz (Örn 20200923) size o günün sonucunu verir. Eğer göndermez iseniz son çekiliş sonucunu size verir. string Zorunlu Değil

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSuperResults?date=20200922",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;  
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSuperResults?date=20200922' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
                         
var data = new FormData();

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSuperResults?date=20200922");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data);
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSuperResults?date=20200922");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSuperResults?date=20200922")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/lottoTR/getSuperResults?date=20180929", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getSuperResults?date=20200922")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Süper Loto API Yanıt Ekranı

{
  "status": "ok",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1607449369,
  "rowCount": 1,
  "data": {
    "date": "2020-09-23",
    "weekID": 8,
    "numbers": {
      "number1": 34,
      "number2": 18,
      "number3": 11,
      "number4": 6,
      "number5": 14,
      "number6": 6
    }
  },
  "details": {
    "status": "success",
    "data": [
      {
        "meta": "bes_arti_bilen_kisi",
        "value": "1"
      },
      {
        "meta": "bes_arti_bilen_ucret",
        "value": "751727.25"
      },
    }
  }
                       

Milli Piyango API - İstek

Milli Piyango API ile 09.09.2017 tarihinden günümüze kadar 100'den fazla milli piyango sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoResults?date=20200929

Alan Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
date Tarih bilgisini belirtersiniz (Örn 20200929) size o günün sonucunu verir. Eğer göndermez iseniz son çekiliş sonucunu size verir. string Zorunlu Değil

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoResults?date=20200929",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;  
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoResults?date=20200929' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
                         
var data = new FormData();

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoResults?date=20200929");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data);
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoResults?date=20200929");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoResults?date=20200929")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoResults?date=20200929", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com//apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoResults?date=20200929")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Milli Piyango API Yanıt Ekranı

{
  "status": "ok",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1607451000,
  "rowCount": 1,
  "data": {
    "date": "2020-09-29",
    "weekID": 20200929,
    "numbers": [
      {
        "hane": 6,
        "ikramiye": 3000000,
        "tip": "$6_RAKAM",
        "sayilar": [
          "600228"
        ]
      },
      {
        "hane": 6,
        "ikramiye": 100000,
        "tip": "$6_RAKAM",
        "sayilar": [
          "050775"
        ]
      },
      {
        "hane": 6,
        "ikramiye": 10000,
        "tip": "$6_RAKAM",
        "sayilar": [
          "121429",
          "105752",
          "428669",
          "053109",
          "382145",
          "361342",
          "590464",
          "212681",
          "191212",
          "569002",
          "684267",
          "037134",
          "308722",
          "287908",
          "308684",
          "111559",
          "678101",
          "602862",
          "670631",
          "347346"
        ]
      },
  }
                       

Milli Piyango Yılbaşı API - İstek

Milli Piyango Yılbaşı API ile 31.12.2009 tarihinden günümüze kadar çekilen tüm yılbaşı milli piyango sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoYilbasiResults?date=20191231

Alan Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
date Tarih bilgisini belirtersiniz (Örn 20200929) size o günün sonucunu verir. Eğer göndermez iseniz son çekiliş sonucunu size verir. string Zorunlu Değil

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoYilbasiResults?date=20191231",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;  
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoYilbasiResults?date=20191231' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
                         
var data = new FormData();

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoYilbasiResults?date=20191231");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data);
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoYilbasiResults?date=20191231");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoYilbasiResults?date=20191231")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoYilbasiResults?date=20191231", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/lottoTR/getMilliPiyangoYilbasiResults?date=20191231")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_TOKEN", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Milli Piyango Yılbaşı API Yanıt Ekranı

{
  "status": "ok",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1607451000,
  "rowCount": 1,
  "data": {
    "date": "2020-09-29",
    "weekID": 20200929,
    "numbers": [
      {
        "hane": 6,
        "ikramiye": 3000000,
        "tip": "$6_RAKAM",
        "sayilar": [
          "600228"
        ]
      },
      {
        "hane": 6,
        "ikramiye": 100000,
        "tip": "$6_RAKAM",
        "sayilar": [
          "050775"
        ]
      },
      {
        "hane": 6,
        "ikramiye": 10000,
        "tip": "$6_RAKAM",
        "sayilar": [
          "121429",
          "105752",
          "428669",
          "053109",
          "382145",
          "361342",
          "590464",
          "212681",
          "191212",
          "569002",
          "684267",
          "037134",
          "308722",
          "287908",
          "308684",
          "111559",
          "678101",
          "602862",
          "670631",
          "347346"
        ]
      },
  }
                       

Etiketler: sayısal loto sonuçları api,on numara sonuçları,süper loto sonuçlar bilgileri,milli piyango sonuç bilgisi api, şans oyunları api
20 Kredi


20 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Raporlama

7 Gün İçinde İADE


Ücretsiz


2000 Kredi


2000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Raporlama

7 Gün İçinde İADE


10 $ +KDV


10.000 Kredi


10000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Raporlama

7 Gün İçinde İADE


45 $ +KDV