Genel Bakış

NosyAPI Türkiye'de Yer Alan Müzeler API dökümantasyonuna hoşgeldiniz.

Bu dökümantasyonda ile müzelerin ad, adres, konum ve telefon bilgilerine ulaşabileceksiniz.


İçindekiler


API Token Bilgileri

API kullanımı için token bilgisine ihtiyaç duymaktayız. Bu token bilgisi ile istediğiniz bilgileri çekebilirsiniz. Her üyemize otomatik olarak token tanımlanır. Token bilginizi menüde yer alan API Bilgilerim bölümünden alabilirsiniz.


Müzeleri Listeleme

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/museum/getMuseum?city=izmir&county=konak

Alan Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
city Müzeleri görmek istediğiniz şehirlerin ismini küçük harflerle yazmanız gerekmektedir. Aşağıda listesi mevcuttur. string
county Müzeleri görmek istediğiniz ilçelerin ismini küçük harflerle yazmanız gerekmektedir. Aşağıda listesi mevcuttur. string

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/museum/getMuseum?city=izmir&county=konak",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_TOKEN"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/museum/getMuseum?city=izmir&county=konak' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_TOKEN' 
var data = new FormData();
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/museum/getMuseum?city=izmir&county=konak");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");

xhr.send(data); 
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/museum/getMuseum?city=izmir&county=konak");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_TOKEN");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/museum/getMuseum?city=izmir&county=konak")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_TOKEN")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_TOKEN',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/museum/getMuseum?city=izmir&county=konak", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/museum/getCity?city=41=istanbul&county=avcilar")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri ve postman dosyası için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt ve Tipleri
                    
 "status": "ok",
  "message": "ok",
  "rowCount": 75,
  "systemTime": 1605102061,
  "data": [
    {
       "muzeAd": "İzmir Arkeoloji Müzesi",
      "muzeAciklama": "İlk Arkeoloji Müzesi, üç senelik eser toplama ve derleme çalışmalarından sonra, 1924’te, Basmane Kapılar semtinde kurulmuş, sonrasında 1927 yılında, Ayavukla (Gözlü) Kilisesi’nde ziyarete açılmıştır.\r\n \r\n1951 yılında, Kültürpark’ta, ikinci bir Arkeoloji Müzesi daha hizmete girmiştir.\r\n \r\nÇevresindeki antik kentlerden gelen eserlerin yoğun olmasından dolayı yeni bir müzeye ihtiyaç duyulmuştur. Bunun üzerine; Konak’ta, Bahribaba Parkı içinde 5000 m2’lik alandaki yeni müze binası, 11 Şubat 1984 yılında ziyaretçilere açılmıştır.\r\n \r\nÜç katlı olan müze binasında; zemin katta tüm eserlerin ayrı kategorilerde korunup saklandığı eser depoları, restorasyon laboratuvarları, kütüphane ve arşiv bulunurken, ilk katta; idari bölümler yer almaktadır.",
      "calismaSaatleri": "Pazartesi dışında her gün; kışın 08.30-12.30/13.30-17.30, yazın 08.30-17.30 saatlerinde ziyarete açı",
      "girisDetay": "Giriş ücreti bulunamadı",
      "latitude": 38.42154,
      "longitude": 27.147534,
      "muzeAdres": "Etiler Mh. 35240 Konak/İzmir Türkiye",
      "muzeMail": "muze@asist.com",
      "muzeTel": "(0232) 489 07 96",
      "muzeWebSite": "Web adresi bulunamadı",
      "sehir": "İzmir",
      "ilce": "Konak"
    },
    {
      "muzeAd": "Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi(İZMİR)",
      "muzeAciklama": "Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ismini taşıyan ve hem müze hem denizciliğin anlatıldığı eğitim merkezi olarak 2014 Mart ayında İzmir, Karşıyaka'da hizmete açılan yüzer gemi-müze.",
      "calismaSaatleri": "Çalışma saatleri bulunamadı",
      "girisDetay": "Ücretsizdir.",
      "latitude": 38.429143,
      "longitude": 27.132224,
      "muzeAdres": "İzmir Pasaport rıhtımı İzmir",
      "muzeMail": "muze@asist.com",
      "muzeTel": "Telefon numarası bul",
      "muzeWebSite": "Web adresi bulunamadı",
      "sehir": "İzmir",
      "ilce": "Konak"
    }...

  ]
 }
                    
                  

Alan Açıklama Veri Tipi
status İşlem sonucu olarak geri dönmektedir. ok ve failure olarak döner string
message Hata durumunda hata sebebini döndürür. string
rowCount İşlem sonucunda gelen verilerin sayısını bildirmektedir. int
systemTime İşlem sırasında bulunulan tarih saati unix timestamp tipinde verir. long
muzeAd Müze adını verir. string
muzeAciklama Müze açıklamasını verir. text
muzeTel Müze telefonu verir. string
muzeMail Müzenin mail adresini verir. string
calismaSaatleri Müzenin çalışma saatini döndürür. string
muzeAdres Müzenin adres bilgisini döndürür. string
Sehir Müzenin bulunduğu şehir bilgisini verir. string
ilce Müzenin bulunduğu ilçe bilgisini verir. string
latitude Müzenin bulunduğu enlem bilgisini döndürür. double
longitude Müzenin bulunduğu boylam bilgisini döndürür. doubleİl & İlçe Listeleme

Türkiye'de Yer Alan Müzeler API kullanımı için çeşitli değerlere ihtiyaç duymaktayız. Bunlardan en temeli şehir ve ilçe bilgileri. Bu değerleri aşağıdaki API'yı kullanarak erişebilirsiniz.

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/museum/getCity (Sadece şehirleri listeler)
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/museum/getCity?city=41 (Şehir idlerini girerek ilçeleri görebilirsiniz)


Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.nosyapi.com/apiv2/museum/getCity?city=41",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Content-Type: application/json",
  "Authorization: Bearer API_KEY"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;  
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/museum/getCity?city=41' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer API_KEY' 
                         
var data = new FormData();

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/museum/getCity?city=41");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");

xhr.send(data);
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/museum/getCity?city=41");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");
request.AlwaysMultipartFormData = true;
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/museum/getCity?city=41")
 .header("Content-Type", "application/json")
 .header("Authorization", "Bearer API_KEY")
 .multiPartContent() .asString();
import http.client
import mimetypes
conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
boundary = ''
payload = ''
headers = {
 'Content-Type': 'application/json',
 'Authorization': 'Bearer API_KEY',
 'Content-type': 'multipart/form-data; boundary={}'.format(boundary)
}
conn.request("GET", "/apiv2/museum/getCity?city=41", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

let parameters = [
] as [[String : Any]]

let boundary = "Boundary-\(UUID().uuidString)"
var body = ""
var error: Error? = nil
for param in parameters {
 if param["disabled"] == nil {
  let paramName = param["key"]!
  body += "--\(boundary)\r\n"
  body += "Content-Disposition:form-data; name=\"\(paramName)\""
  let paramType = param["type"] as! String
  if paramType == "text" {
   let paramValue = param["value"] as! String
   body += "\r\n\r\n\(paramValue)\r\n"
  } else {
   let paramSrc = param["src"] as! String
   let fileData = try NSData(contentsOfFile:paramSrc, options:[]) as Data
   let fileContent = String(data: fileData, encoding: .utf8)!
   body += "; filename=\"\(paramSrc)\"\r\n"
    + "Content-Type: \"content-type header\"\r\n\r\n\(fileContent)\r\n"
  }
 }
}
body += "--\(boundary)--\r\n";
let postData = body.data(using: .utf8)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/museum/getCity?city=41")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")
request.addValue("multipart/form-data; boundary=\(boundary)", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

request.httpMethod = "GET"
request.httpBody = postData

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri ve postman dosyası için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt

Şehirleri Listeleme Yanıt

                    
{
  "status": "ok",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1605104214,
  "rowCount": 82,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "sehir": "Adana",
      "slug": "adana"
    },
    {
      "id": 2,
      "sehir": "Adıyaman",
      "slug": "adiyaman"
    },
    {
      "id": 3,
      "sehir": "Afyonkarahisar",
      "slug": "afyonkarahisar"
    },...

  ]
 }
                    
                  

İlçe Gösterme Yanıt

                    
 {
  "status": "ok",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1605104013,
  "rowCount": 55,
  "data": [
    {
      "ilce": "Aliağa",
      "slug": "aliaga"
    },
    {
      "ilce": "Balçova",
      "slug": "balcova"
    },
    {
      "ilce": "Bayındır",
      "slug": "bayindir"
    },...
  ]
 }
                    
                  

Etiketler: museum turkey api,türkiye müze api, istanbul müze api,ankara müze api,turkey museum data
1000000 Kredi


1000000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

Saniyede 60 İşlem

7 Gün İçinde İADE


Ücretsiz