Genel Bakış

NosyAPI İl & İlçe Mesafe API dökümantasyonuna hoşgeldiniz.

Bu dökümantasyonu ile Türkiye'deki ilçelerin birbiriyleriyle olan uzaklığını km ve mil olarak ulaşabilirsiniz.


İçindekiler


API Token Bilgileri

API kullanımı için token bilgisine ihtiyaç duymaktayız. Bu token bilgisi ile istediğiniz bilgileri çekebilirsiniz. Her üyemize otomatik olarak token tanımlanır. Token bilginizi menüde yer alan API Bilgilerim bölümünden alabilirsiniz.


İl & İlçe Mesafe Hesaplama - İstek

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/distance/getDistance?go=1&end=2 (ID Değerleri aşağıdaki istekten alınacaktır)
Alan Açıklama Veri Tipi Zorunluluk
go Başlangıç olarak yer alacak ilçenin ID'sidir. int Zorunlu
end Bitiş olarak yer alacak ilçenin ID'sidir. int Zorunlu

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://www.nosyapi.com/apiv2/distance/getDistance?go=1&end=2',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Authorization: Bearer API_KEY'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/distance/getDistance?go=1&end=2' \
--header 'Authorization: Bearer API_KEY' 
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/distance/getDistance?go=1&end=2");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");

xhr.send();
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/distance/getDistance?go=1&end=2");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/distance/getDistance?go=1&end=2")
 .header("Authorization", "Bearer API_KEY")
 .asString();
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
payload = ''
headers = {
 'Authorization': 'Bearer API_KEY'
}
conn.request("GET", "/apiv2/distance/getDistance?go=1&end=2", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation
#if canImport(FoundationNetworking)
import FoundationNetworking
#endif

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/distance/getDistance?go=1&end=2")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")

request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  semaphore.signal()
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri veya Postman çıktısı için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt
{
  {
  "status": "success",
  "message": "ok",
  "systemTime": 1608339443,
  "rowCount": 1,
  "data": {
    "km": 100,
    "mil": 62.13,
    "time": "1 Saat, 6 Dakika, 40 Saniye"
  }
}
                  
ÜŞehir ve İlçelerin ID'lerini Listeleme - İstek

Buradaki işlemde yukarı yer alan "CountryID" bilgisini ilgili sayfaya göndermemiz gerekmektedir.

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/distance/getCityList (Şehirleri Listeler)
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/distance/getCityList?city_id=35 (Şehir ID'sini girdiğinizde o ile ait ilçeleri listeler)

Alan Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
city_id Şehire ait ID değeridir. int Zorunlu Değil

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://www.nosyapi.com/apiv2/distance/getCityList?city_id=35',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Authorization: Bearer API_KEY'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/distance/getCityList?city_id=35' \
--header 'Authorization: Bearer API_KEY'
                         
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/distance/getCityList?city_id=35");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");

xhr.send();
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/distance/getCityList?city_id=35");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/distance/getCityList?city_id=35")
 .header("Authorization", "Bearer API_KEY")
 .asString();
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
payload = ''
headers = {
 'Authorization': 'Bearer API_KEY'
}
conn.request("GET", "/apiv2/distance/getCityList?city_id=35", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation
#if canImport(FoundationNetworking)
import FoundationNetworking
#endif

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/distance/getCityList?city_id=35")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")

request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  semaphore.signal()
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri ve postman dosyası lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt

{
  {
  "status": "ok",
  "systemTime": 1607171234,
  "message": "ok",
  "rowCount": 81,
  "data": [
    {
      "_id": 819,
      "cityName": "ALİAĞA"
    },
    {
      "_id": 98,
      "cityName": "BALÇOVA"
    }...
  ]
}
                      


Etiketler: iller arası mesafe api, ilçeler arası mesafe api, il ilçe mesafe hesaplama
500 Kredi


500 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


Ücretsiz


10000 Kredi


10000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


10 $ +KDV


100.000 Kredi


100000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE


39 $ +KDV