Genel Bakış

NosyAPI Coin Fiyatları API dökümantasyonuna hoşgeldiniz.

Bu dökümantasyon ile coin fiyatlarını güncel şekilde takip edebilirsiniz.


İçindekiler


API Token Bilgileri

API kullanımı için token bilgisine ihtiyaç duymaktayız. Bu token bilgisi ile istediğiniz bilgileri çekebilirsiniz. API kullanımı için token bilgisine ihtiyaç duymaktayız. Token bilginizi menüde yer alan API Bilgilerim bölümünden alabilirsiniz.


Türkiye Borsa Hisse Senetleri Kodlarını Listeleme

Hisse senedi detaylarını görebilmek aşağıdaki istekte yer alan "code" kısımlarını buraya göndermeniz gerekmektedir.

Bu istekte krediniz düşmez. Ücretsiz bir istektir..

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCoinList

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCoinList',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Authorization: Bearer API_KEY'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCoinList' \
--header 'Authorization: Bearer API_KEY' 
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCoinList");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");

xhr.send();
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCoinList");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCoinList")
 .header("Authorization", "Bearer API_KEY")
 .asString();
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
payload = ''
headers = {
 'Authorization': 'Bearer API_KEY'
}
conn.request("GET", "/apiv2/economy/getCoinList", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation
#if canImport(FoundationNetworking)
import FoundationNetworking
#endif

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCoinList")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")

request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  semaphore.signal()
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt ve Tipleri
{
  {
  "status": "ok",
  "systemTime": 1607171009,
  "message": "ok",
  "rowCount": 47,
  "data": [
     {
      "code": "ETHUSD",
      "ShortName": "Ethereum",
      "FullName": "Ethereum USD"
    },
    {
      "code": "BTCUSD",
      "ShortName": "Bitcoin",
      "FullName": "BTC / USD"
    },
    {
      "code": "BTCTRY",
      "ShortName": "Bitcoin",
      "FullName": "Bitcoin TRY"
    },
    {
      "code": "ETHBTC",
      "ShortName": "Ethereum",
      "FullName": "ETH/BTC"
    },
    {
      "code": "ETHTRY",
      "ShortName": "Ethereum",
      "FullName": "ETH/TRY"
    }...
  ]
 } 
                  

Alan Açıklama Veri Tipi
status İşlem sonucu olarak geri dönmektedir. ok ve failure olarak döner string
message Hata durumunda hata sebebini döndürür. string
rowCount İşlem sonucunda gelen verilerin sayısını bildirmektedir. int
systemTime İşlem sırasında bulunulan tarih saati unix timestamp tipinde verir. long
code Diğer istekte kullanacağınız coin kodudur. string
ShortName Kısa adını vermektedir. string
FullName Açıklamalı adını vermektedir. stringCoin Bilgilerini Getirme

Buradaki işlemde yukarı yer alan "code" bilgisini ilgili sayfaya gönderiyoruz ve istediğimiz bilgiyi alıyoruz.

İstek
GET - https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCoinDetails?code=BTCTRY

"BTCTRY" ifadesi yukarıdaki yer alan ve istediğiniz diğer "code" kısımlarıyla değiştirilebilinir.


Alan Veri Tipi Zorunluluk Açıklama
code Hangi coin biriminin bilgisini çekmek istiyorsunuz onun "code" kısmını girmelisiniz string Zorunlu

Örnek Kodlar
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => 'https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCoinDetails?code=BTCTRY',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Authorization: Bearer API_KEY'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response; 
curl --location --request GET 'https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCoinDetails?code=BTCTRY' \
--header 'Authorization: Bearer API_KEY'
                         
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
 if(this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("GET", "https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCoinDetails?code=BTCTRY");
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");

xhr.send();
var client = new RestClient("https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCoinDetails?code=BTCTRY");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Authorization", "Bearer API_KEY");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Unirest.setTimeouts(0, 0);
HttpResponse response = Unirest.get("https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCoinDetails?code=BTCTRY")
 .header("Authorization", "Bearer API_KEY")
 .asString();
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("www.nosyapi.com")
payload = ''
headers = {
 'Authorization': 'Bearer API_KEY'
}
conn.request("GET", "/apiv2/economy/getCoinDetails?code=BTCTRY", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
import Foundation
#if canImport(FoundationNetworking)
import FoundationNetworking
#endif

var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

var request = URLRequest(url: URL(string: "https://www.nosyapi.com/apiv2/economy/getCoinDetails?code=BTCTRY")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("Bearer API_KEY", forHTTPHeaderField: "Authorization")

request.httpMethod = "GET"

let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
 guard let data = data else {
  print(String(describing: error))
  semaphore.signal()
  return
 }
 print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
 semaphore.signal()
}

task.resume()
semaphore.wait()

Diğer programlama dilleri için lütfen info@nosyapi.com adresine mail atınız.

Not: API_TOKEN yazan yerleri kendi token bilginizle değiştirmeyi unutmayınız.


Yanıt

{
  {
  "status": "ok",
  "systemTime": 1607171234,
  "message": "ok",
  "rowCount": 1,
  "data": [
    {
      "code": "BTCTRY",
      "ShortName": "Bitcoin",
      "FullName": "Bitcoin TRY",
      "Ccode": "BTC",
      "Mcode": "TRY",
      "buying": 133200,
      "selling": 133399,
      "latest": 127919,
      "changeRate": 3.7599,
      "dayMin": 126901,
      "dayMax": 136000,
      "volume": 38395500000,
      "lastupdate": "2020-01-01 12:01:01"
    }
  ]
}
                      

Alan Açıklama Veri Tipi
status İşlem sonucu olarak geri dönmektedir. ok ve failure olarak döner string
message Hata durumunda hata sebebini döndürür. string
rowCount İşlem sonucunda gelen verilerin sayısını bildirmektedir. int
systemTime İşlem sırasında bulunulan tarih saati unix timestamp tipinde verir. long
code Diğer istekte kullanacağınız dövizin kodudur. string
ShortName Kısa adını vermektedir. string
FullName Açıklamalı adını vermektedir. string
Ccode İlgili birimlerin ilkinin kodunu yazar. string
Mcode İlgili birimlerin ikincisinin kodunu yazar. string
buying Alış fiyatını içermektedir. float
selling Satış fiyatını içermektedir. float
changeRate Bir önceki gün ile arasındaki farkı yüzde olarak vermektedir. float
dayMin Gün içindeki en düşük seviyeyi verir. float
dayMax Gün içindeki en yüksek seviyeyi verir. float
latest Bir önceki günün kapanış fiyatını verir. float
volume Hacim değerini vermektedir. float
lastupdate En son güncelleme tarihini vermektedir. datetime
Desteklenen Coin Birimleri

Aşağıda yer alan birimlerin alış fiyatları, satış fiyatlarını, önceki gün kapanışlarını, önceki gün arasındaki farkı, gün içindeki en düşük ve en yüksek değerlerini bu api sayesinde öğrenebilirsiniz.


{
 {
  "status": "ok",
  "systemTime": 1607181159,
  "message": "ok",
  "rowCount": 47,
  "data": [
    {
      "code": "ETHUSD",
      "ShortName": "Ethereum",
      "FullName": "Ethereum USD"
    },
    {
      "code": "BTCUSD",
      "ShortName": "Bitcoin",
      "FullName": "BTC / USD"
    },
    {
      "code": "BTCTRY",
      "ShortName": "Bitcoin",
      "FullName": "Bitcoin TRY"
    },
    {
      "code": "ETHBTC",
      "ShortName": "Ethereum",
      "FullName": "ETH/BTC"
    },
    {
      "code": "ETHTRY",
      "ShortName": "Ethereum",
      "FullName": "ETH/TRY"
    },
    {
      "code": "BTCEUR",
      "ShortName": "Bitcoin",
      "FullName": "Bitcoin EUR"
    },
    {
      "code": "ETHEUR",
      "ShortName": "Ethereum",
      "FullName": "Ethereum EUR"
    },
    {
      "code": "XRPUSD",
      "ShortName": "XRP",
      "FullName": "Ripple USD"
    },
    {
      "code": "XRPEUR",
      "ShortName": "XRP",
      "FullName": "Ripple EUR"
    },
    {
      "code": "BCHUSD",
      "ShortName": "Bitcoin Cash",
      "FullName": "Bitcoin Cash USD"
    },
    {
      "code": "LTCUSD",
      "ShortName": "Litecoin",
      "FullName": "LiteCoin USD"
    },
    {
      "code": "DASHUSD",
      "ShortName": "Dash",
      "FullName": "DASH/USD"
    },
    {
      "code": "XMRUSD",
      "ShortName": "Monero",
      "FullName": "Monero USD"
    },
    {
      "code": "ZECUSD",
      "ShortName": "Zcash",
      "FullName": "Zcash USD"
    },
    {
      "code": "DOGEUSD",
      "ShortName": "Dogecoin",
      "FullName": "Dogecoin USD"
    },
    {
      "code": "LTCTRY",
      "ShortName": "Litecoin",
      "FullName": "LTC/TRY"
    },
    {
      "code": "DASHTRY",
      "ShortName": "Dash",
      "FullName": "DAS/HTRY"
    },
    {
      "code": "DOGETRY",
      "ShortName": "Dogecoin",
      "FullName": "Dogecoin TRY"
    },
    {
      "code": "XRPTRY",
      "ShortName": "XRP",
      "FullName": "XRP/TRY"
    },
    {
      "code": "IOTAUSD",
      "ShortName": "IOTAUSD",
      "FullName": "MIOTA USD"
    },
    {
      "code": "IOTATRY",
      "ShortName": "IOTATRY",
      "FullName": "MIOTA TRY"
    },
    {
      "code": "IOTBTC",
      "ShortName": "IOTBTC",
      "FullName": "IOTA BTC"
    },
    {
      "code": "ADAUSD",
      "ShortName": "Cardano",
      "FullName": "ADA Cardano"
    },
    {
      "code": "TRXUSD",
      "ShortName": "TRON",
      "FullName": "TRON USD"
    },
    {
      "code": "XLMUSD",
      "ShortName": "Stellar",
      "FullName": "Stellar USD"
    },
    {
      "code": "ADATRY",
      "ShortName": "Cardano",
      "FullName": "ADA Cardano"
    },
    {
      "code": "XLMTRY",
      "ShortName": "Stellar",
      "FullName": "Stellar TRY"
    },
    {
      "code": "TRXTRY",
      "ShortName": "TRON",
      "FullName": "TRON TRY"
    },
    {
      "code": "NEOUSD",
      "ShortName": "Neo",
      "FullName": "NEOUSD"
    },
    {
      "code": "EOSUSD",
      "ShortName": "EOS",
      "FullName": "EOS/USD"
    },
    {
      "code": "ETCUSD",
      "ShortName": "Ethereum Classic",
      "FullName": "ETC/USD"
    },
    {
      "code": "BATUSD",
      "ShortName": "Basic Attention Token",
      "FullName": "BAT/USD"
    },
    {
      "code": "BATTRY",
      "ShortName": "Basic Attention Token",
      "FullName": "BAT/TRY"
    },
    {
      "code": "NEOTRY",
      "ShortName": "Neo",
      "FullName": "NEOTRY"
    },
    {
      "code": "ETCTRY",
      "ShortName": "Ethereum Classic",
      "FullName": "ETC/TRY"
    },
    {
      "code": "BCHTRY",
      "ShortName": "Bitcoin Cash",
      "FullName": "Bitcoin Cash TRY"
    },
    {
      "code": "XMRTRY",
      "ShortName": "Monero",
      "FullName": "XMR/TRY"
    },
    {
      "code": "EOSTRY",
      "ShortName": "EOS",
      "FullName": "EOS/TRY"
    },
    {
      "code": "LINKUSD",
      "ShortName": "Chainlink",
      "FullName": "LINK/USD"
    },
    {
      "code": "LINKTRY",
      "ShortName": "Chainlink",
      "FullName": "LINK/TRY"
    },
    {
      "code": "ALGOUSD",
      "ShortName": "Algorand",
      "FullName": "ALGO/USD"
    },
    {
      "code": "HOTUSD",
      "ShortName": "Holo",
      "FullName": "HOT/USD"
    },
    {
      "code": "ALGOTRY",
      "ShortName": "Algorand",
      "FullName": "ALGO/TRY"
    },
    {
      "code": "HOTTRY",
      "ShortName": "Holo",
      "FullName": "HOT/TRY"
    },
    {
      "code": "ZECTRY",
      "ShortName": "Zcash",
      "FullName": "Zcash TRY"
    },
    {
      "code": "USDTUSD",
      "ShortName": "Tether",
      "FullName": "Tether USDT"
    },
    {
      "code": "USDTTRY",
      "ShortName": "Tether",
      "FullName": "USD/TTRY"
    }
  ]
}
                      

Etiketler: bitcoin api,ethereum api,coin api
250 Kredi


250 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE

5 Dakika (Yenileme Süresi)


Ücretsiz


25.000 Kredi


25000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE

5 Dakika (Yenileme Süresi)


10 $ +KDV


250.000 Kredi


250000 Kredilik paket aylık olarak tanımlanır.

IP Kısıtlaması

Detaylı Raporlama

7 Gün İçinde İADE

5 Dakika (Yenileme Süresi)


30 $ +KDV